شیر پروانه ای چدنی

شیر پروانه ای چدنی شیرهای پروانه ای دارای بدنه های BODY متفاوتی از یکدیگر میباشند یکی از بیشترین مصارف شیرهای پروانه ای ، با دیسکهای کروم و استیل شیرهایی با بدنه چدنی میباشد ....