لیست قیمت فاراب (منا)

لیست قیمت کلیه شیرآلات چدنی فلنجدار فاراب در انواع سایزها با فشار کاری متناسب با نیاز هر پروژه و تخفیف ویژه

 

  • قیمت شیر فلکه چدنی فاراب در انواع  PN 16 -PN 10
  • قیمت شیر فلکه زبانه لاستیکی فاراب در انواع مختلف
  • قیمت شیر پروانه ای فاراب در انواع ویفری,گیربکسی ,لاگ با فشار کاری  pn16
  • قیمت شیر یکطرفه فاراب در انواع زبانه فلزی و لاستیکی
  • قیمت انواع صافی فاراب با فشار  pn16
  • قیمت شیر سوزنی فاراب با فشار pn 16

farab

 

 

ردیف

     لیست قیمت شیر آلات چدنی فاراب کلیه اقلام دارای تخفیف میباشند

سایز (اینچ) قیمت (ریال)
۱  شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10  ۲ اینچ  ۸/۴۲۰/۰۰۰
۲  شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10  ۲۱/۲ اینچ ۹/۳۲۰/۰۰۰
۳  شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10  ۳ اینچ ۱۰/۷۲۰/۰۰۰
۴  شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10  ۴ اینچ ۱۲/۵۲۰/۰۰۰
۵  شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10  ۵ اینچ ۱۵/۴۲۰/۰۰۰
۶  شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10  ۶ اینچ ۱۸/۲۲۰/۰۰۰
۷  شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10  ۸ اینچ ۲۷/۵۲۰/۰۰۰
۸  شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10  ۱۰ اینچ ۴۳/۸۲۰/۰۰۰
۹  شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10  ۱۲ اینچ ۶۰/۴۲۰/۰۰۰
۱۰  شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10  ۱۶ اینچ ۱۲۳/۸۲۰/۰۰۰
۱۱  شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10  ۲ اینچ ۷/۹۰۰/۰۰۰
۱۲  شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10  ۲۱/۲ اینچ ۸/۷۵۰/۰۰۰
۱۳  شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10  ۳ اینچ ۹/۶۵۰/۰۰۰
۱۴  شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10  ۴ اینچ ۱۱/۳۰۰/۰۰۰
۱۵  شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10  ۵ اینچ ۱۴/۴۵۰/۰۰۰
۱۶  شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10  ۶ اینچ ۱۷/۰۰۰/۰۰۰
ردیف شرح کالا سایز (اینچ) قیمت (ریال)
۱   شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10  ۸ اینچ ۲۵/۷۵۰/۰۰۰
۲  شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10  ۱۰ اینچ ۴۱/۰۰۰/۰۰۰
۳  شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10  ۱۲ اینچ ۵۶/۵۰۰/۰۰۰
۴  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10  ۲ اینچ ۳/۸۵۰/۰۰۰
۵  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10  ۲۱/۲ اینچ
۶  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10 ۳ اینچ
۷  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10 ۴ اینچ
۸  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10 ۵ اینچ ۹/۰۵۰/۰۰۰
۹  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10 ۶ اینچ
۱۰  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10 ۸ اینچ
۱۱  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10 ۱۰ اینچ
۱۲  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10 ۱۲ اینچ
۱۳  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4 ۲ اینچ ۸/۵۵۰/۰۰۰
۱۴  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4 ۲۱/۲ اینچ ۹/۴۵۰/۰۰۰
۱۵  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4 ۳ اینچ ۱۰/۹۰۰/۰۰۰
۱۶  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4 ۴ اینچ ۱۲/۷۵۰/۰۰۰
ردیف شرح کالا سایز (اینچ) قیمت (ریال)
۱  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4 ۵ اینچ ۱۷/۱۵۰/۰۰۰
۲  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4 ۶ اینچ ۲۰/۲۰۰/۰۰۰
۳  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4 ۸ اینچ ۳۱/۴۵۰/۰۰۰
۴  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4 ۱۰ اینچ ۲۰/۵۰۰/۰۰۰
۵  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4 ۱۲ اینچ
۶  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5 ۲ اینچ ۹/۷۰۰/۰۰۰
۷  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5 ۲۱/۲ اینچ ۱۱/۵۰۰/۰۰۰
۸  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5 ۳ اینچ ۱۵/۳۰۰/۰۰۰
۹  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5 ۴ اینچ ۲۱/۳۰۰/۰۰۰
۱۰  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5 ۵ اینچ ۲۳/۳۰۰/۰۰۰
۱۱  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5 ۶ اینچ ۲۹/۲۵۰/۰۰۰
۱۲  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5 ۸ اینچ ۴۳/۸۰۰/۰۰۰
۱۳  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5 ۱۰ اینچ ۶۳/۹۰۰/۰۰۰
۱۴  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5 ۱۲ اینچ ۹۵/۱۰۰/۰۰۰
۱۵  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5 ۱۴ اینچ ۱۰۶/۲۰۰/۰۰۰
۱۶ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5 ۲ اینچ ۱۰/۴۰۰/۰۰۰
ردیف شرح کالا سایز (اینچ) قیمت (ریال)
۱  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5  ۲۱/۲ اینچ ۱۲/۳۰۰/۰۰۰
۲  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5  ۳ اینچ ۱۶/۳۵۰/۰۰۰
۳  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5  ۴ اینچ ۲۲/۷۵۰/۰۰۰
۴  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5  ۵ اینچ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰
۵  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5  ۶ اینچ ۳۱/۳۰۰/۰۰۰
۶  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5  ۸ اینچ ۴۶/۹۰۰/۰۰۰
۷  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5  ۱۰ اینچ ۶۸/۳۳۰/۰۰۰
۸  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5  ۱۲ اینچ ۱۰۱/۷۷۰/۰۰۰
۹  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5  ۱۴ اینچ ۱۲۸/۲۰۰/۰۰۰
۱۰  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4  ۲ اینچ ۴/۴۵۰/۰۰۰
۱۱  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4 ۲۱/۲ اینچ ۵/۱۵۰/۰۰۰
۱۲ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4  ۳ اینچ ۶/۴۰۰/۰۰۰
۱۳  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4 ۴ اینچ ۷/۸۰۰/۰۰۰
۱۴   شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4  ۵ اینچ ۹/۷۰۰/۰۰۰
۱۵   شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4  ۶ اینچ ۱۳/۸۰۰/۰۰۰
۱۶   شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4  ۸ انچ ۲۱/۱۰۰/۰۰۰
ردیف شرح کالا سایز (اینچ) قیمت (ریال)
۱   شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4  ۱۰ اینچ ۳۳/۲۰۰/۰۰۰
۲   شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4  ۱۲ ینچ ۴۷/۵۰۰/۰۰۰
۳ شیر پروانه ای ویفری فاراب PN16  ۲ اینچ ۳/۳۰۰/۰۰۰
۴ شیر پروانه ای ویفری فاراب PN16  ۲۱/۲ اینچ ۳/۵۰۰/۰۰۰
۵  شیر پروانه ای ویفری فاراب PN16  ۳ اینچ ۴/۴۰۰/۰۰۰
۶  شیر پروانه ای ویفری فاراب PN16  ۴ اینچ ۵/۰۰۰/۰۰۰
۷  شیر پروانه ای ویفری فاراب PN16  ۵ اینچ ۶/۱۰۰/۰۰۰
۸ شیر پروانه ای ویفری فاراب PN16  ۶ اینچ ۸/۳۰۰/۰۰۰
۹ شیر پروانه ای ویفری فاراب  PN16  ۸ اینچ ۱۴/۲۰۰/۰۰۰
۱۰  شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فاراب PN16  ۲ اینچ ۶/۷۵۰/۰۰۰
۱۱  شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فاراب PN16  ۲۱/۲ اینچ ۷/۰۰۰/۰۰۰
۱۲  شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فاراب PN16  ۳ اینچ ۷/۹۰۰/۰۰۰
۱۳   شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فاراب PN16  ۴ اینچ ۸/۳۵۰/۰۰۰
۱۴   شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فاراب PN16  ۵ اینچ ۹/۵۰۰/۰۰۰
۱۵   شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فاراب PN16  ۶ اینچ ۱۱/۹۰۰/۰۰۰
۱۶   شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فاراب PN16  ۸ اینچ ۱۵/۷۰۰/۰۰۰
ردیف شرح کالا سایز (اینچ) قیمت (ریال)
۱   شیر پروانه ای لاگ فاراب PN16  ۲ اینچ ۳/۶۵۰/۰۰۰
۲   شیر پروانه ای لاگ فاراب PN16  ۲۱/۲ اینچ ۳/۸۵۰/۰۰۰
۳ شیر پروانه ای لاگ فاراب PN16  ۳ اینچ ۴/۸۰۰/۰۰۰
۴  شیرپروانه ای لاگ فاراب PN16  ۴ اینچ ۵/۵۰۰/۰۰۰
۵ شیر پروانه ای لاگ فاراب PN16  ۵ اینچ ۶/۷۰۰/۰۰۰
۶ شیر پروانه ای لاگ فاراب PN16  ۶ اینچ ۹/۱۵۰/۰۰۰
۷  شیر پروانه ای لاگ فاراب PN16  ۸ اینچ ۱۵/۶۵۰/۰۰۰
۸  شیر فلکه سوزنی(سوپاپی) چدنی فاراب ۱۱/۴ اینچ ۶/۸۷۰/۰۰۰
۹  شیر فلکه سوزنی(سوپاپی) چدنی فاراب ۱۱/۲ اینچ ۸/۲۲۰/۰۰۰
۱۰  شیر فلکه سوزنی(سوپاپی)چدنی فاراب ۲ اینچ ۹/۰۰۰/۰۰۰
۱۱  شیر فلکه سوزنی (سوپاپی)چدنی فاراب  ۲۱/۲ اینچ ۱۲/۲۵۰/۰۰۰
۱۲  شیر فلکه سوزنی (سوپاپی)چدنی فاراب  ۳ اینچ ۱۳/۵۵۰/۰۰۰
۱۳  شیر فلکه سوزنی(سوپاپی)چدنی فاراب  ۴ اینچ ۱۷/۸۰۰/۰۰۰
۱۴  شیر فلکه سوزنی (سوپاپی)چدنی فاراب  ۵ اینچ ۲۴/۶۰۰/۰۰۰
۱۵  شیر فلکه سوزنی (سوپاپی)چدنی فاراب  ۶ اینچ ۳۲/۸۰۰/۰۰۰
۱۶  شیر فلکه سوزنی (سوپاپی)چدنی فاراب  ۸ اینچ ۵۰/۹۵۰/۰۰۰
ردیف  شیر فلکه سوزنی (سوپاپی)چدنی فاراب ۱۰ اینچ ۸۲/۴۰۰/۰۰۰
۱ شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب  ۲ اینچ ۶/۱۵۰/۰۰۰
۲  شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب  ۲۱/۲ اینچ ۶/۹۵۰/۰۰۰
۳  شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب  ۳ اینچ ۸/۰۰۰/۰۰۰
۴  شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب  ۴ اینچ ۹/۲۵۰/۰۰۰
۵  شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب  ۵ اینچ ۱۲/۹۵۰/۰۰۰
۶  شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب  ۶ اینچ ۱۷/۲۵۰/۰۰۰
۷  شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب  ۸ اینچ ۲۸/۰۰۰/۰۰۰
۸  شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب  ۱۰ اینچ ۴۸/۶۰۰/۰۰۰
۹  شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب  ۱۲ اینچ ۵۸/۰۰۰/۰۰۰
۱۰  شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب  ۱۲ اینچ
۱۱  شیر یکطرفه زبانه لاستیکی فاراب  ۲ اینچ ۵/۳۵۰/۰۰۰
۱۲  شیر یکطرفه زبانه لاستیکی فاراب  ۲۱/۲ اینچ ۵/۹۰۰/۰۰۰
۱۳  شیر یکطرفه زبانه لاستیکی فاراب ۳ اینچ ۶/۲۵۰/۰۰۰
۱۴  شیر یکطرفه زبانه لاستیکی فاراب  ۴ اینچ ۷/۳۰۰/۰۰۰
۱۵  شیر یکطرفه زبانه لاستیکی فاراب  ۵ اینچ ۱۰/۵۰۰/۰۰۰
۱۶  شیر یکطرفه زبانه لاستیکی فاراب  ۶ اینچ ۱۴/۲۵۰/۰۰۰
ردیف شیر یکطرفه زبانه لاستیکی فاراب ۸ اینچ ۲۳/۱۵۰/۰۰۰
۱ شیر صافی چدنی فاراب ۲ اینچ ۴/۲۰۰/۰۰۰
۲  شیر صافی چدنی فاراب  ۲۱/۲ اینچ ۵/۸۵۰/۰۰۰
۳  شیر صافی چدنی فاراب  ۳ اینچ ۶/۴۵۰/۰۰۰
۴  شیر صافی چدنی فاراب  ۴ اینچ ۸/۴۵۰/۰۰۰
۵  شیر صافی چدنی فاراب  ۵ اینچ ۱۱/۳۵۰/۰۰۰
۶  شیر صافی چدنی فاراب  ۶ اینچ ۱۵/۱۰۰/۰۰۰
۷  شیر صافی چدنی فاراب  ۸ اینچ ۲۵/۱۵۰/۰۰۰
۸  شیر صافی چدنی فاراب  ۱۰ اینچ ۳۷/۶۵۰/۰۰۰
۹  شیر صافی چدنی فاراب  ۱۲ اینچ ۵۰/۸۰۰/۰۰۰
۱۰  شیر صافی چدنی فاراب  ۱۴ اینچ ۷۶/۳۰۰/۰۰۰
[تعداد: 1    میانگین: 5/5]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما - 02155896184