پایپ مارکت | فروش لوله پلی اتیلن و لوله کاروگیت |اتصالات پلی اتیلن
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

لیست قیمت شیرآلات وگ ایران

لیست قیمت شیرآلات وگ ایران

شرح کالا

سایز

فشار کاری

قیمت(ریال)
شیر فلکه کشویی وگ ایران (بی همتا)

“۱٫۱/۲

PN10

۲/۲۰۰/۰۰۰
شیر فلکه کشویی وگ ایران (بی همتا)

“۱٫۱/۲

PN16

۲/۶۰۰/۰۰۰
شیر فلکه کشویی وگ ایران (بی همتا)

“۲

PN10

۲/۴۰۰/۰۰۰
شیر فلکه کشویی وگ ایران (بی همتا)

“۲

PN16

۲/۹۰۰/۰۰۰
شیر فلکه کشویی وگ ایران (بی همتا)

“۲٫۱/۲

PN10

۲/۷۰۰/۰۰۰
شیر فلکه کشویی وگ ایران (بی همتا)

“۲٫۱/۲

PN16

۳/۳۰۰/۰۰۰
شیر فلکه کشویی وگ ایران (بی همتا)

“۳

PN10

۳/۲۰۰/۰۰۰
شیر فلکه کشویی وگ ایران (بی همتا)

“۳

PN16

۳/۹۵۰/۰۰۰
شیر فلکه کشویی وگ ایران (بی همتا)

“۴

PN10

۳/۷۰۰/۰۰۰
شیر فلکه کشویی وگ ایران (بی همتا)

“۴

PN16

۴/۵۰۰/۰۰۰
شیر فلکه کشویی وگ ایران (بی همتا)

“۵

PN10

۴/۹۰۰/۰۰۰
شیر فلکه کشویی وگ ایران (بی همتا)

“۵

PN16

۵/۷۵۰/۰۰۰
شیر فلکه کشویی وگ ایران (بی همتا)

“۶

PN10

۶/۴۰۰/۰۰۰
شیر فلکه کشویی وگ ایران (بی همتا)

“۶

PN16

۷/۲۰۰/۰۰۰
شیر فلکه کشویی وگ ایران (بی همتا)

“۸

PN10

۹/۳۰۰/۰۰۰
شیر فلکه کشویی وگ ایران (بی همتا)

“۸

PN16

۱۱/۰۰۰/۰۰۰
شیر فلکه کشویی وگ ایران (بی همتا)

“۱۰

PN10

۱۵/۰۰۰/۰۰۰
شیر فلکه کشویی وگ ایران (بی همتا)

“۱۰

PN16

۱۷/۰۰۰/۰۰۰
شیر فلکه کشویی وگ ایران (بی همتا)

“۱۲

PN10

۲۱/۰۰۰/۰۰۰
شیر فلکه کشویی وگ ایران (بی همتا)

“۱۲

PN16

۲۳/۵۰۰/۰۰۰
شیر فلکه کشویی وگ ایران (بی همتا)

“۱۴

PN10

۳۵/۰۰۰/۰۰۰
شیر فلکه کشویی وگ ایران (بی همتا)

“۱۴

PN16

۴۲/۵۰۰/۰۰۰
شیر فلکه کشویی وگ ایران (بی همتا)

“۱۶

PN10

۳۹/۰۰۰/۰۰۰
شیر فلکه کشویی وگ ایران (بی همتا)

“۱۶

PN16

۴۵/۰۰۰/۰۰۰
شیر فلکه کشویی وگ ایران (بی همتا)

“۱۸

PN10

۶۳/۰۰۰/۰۰۰
شیر فلکه کشویی وگ ایران (بی همتا)

“۱۸

PN16

۶۸/۰۰۰/۰۰۰
شیر فلکه کشویی وگ ایران (بی همتا)

“۲۰

PN16

۸۰/۰۰۰/۰۰۰
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی وگ ایران (بی همتا)

“۱٫۱/۲

PN16

۱/۸۵۰/۰۰۰
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی وگ ایران (بی همتا)

“۲

PN16

۱/۹۵۰/۰۰۰

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی وگ ایران (بی همتا)

“۲٫۱/۲

PN16

۲/۳۰۰/۰۰۰

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی وگ ایران (بی همتا)

“۳

PN16

۲/۸۵۰/۰۰۰

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی وگ ایران (بی همتا)

“۴

PN16

۳/۵۰۰/۰۰۰

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی وگ ایران (بی همتا)

“۵

PN16

۴/۵۰۰/۰۰۰

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی وگ ایران (بی همتا)

“۶

PN16

۵/۵۰۰/۰۰۰

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی وگ ایران (بی همتا)

“۸

PN16

۸/۶۰۰/۰۰۰

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی وگ ایران (بی همتا)

“۱۰

PN16

۱۲/۶۰۰/۰۰۰

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی وگ ایران (بی همتا)

“۱۲

PN16

۱۶/۵۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه دریچه ای وگ ایران (بی همتا)

“۲

PN16

۱/۹۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه دریچه ای وگ ایران (بی همتا)

“۲٫۱/۲

PN16

۲/۷۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه دریچه ای وگ ایران (بی همتا)

“۳

PN16

۳/۳۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه دریچه ای وگ ایران (بی همتا)

“۴

PN16

۳/۸۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه دریچه ای وگ ایران (بی همتا)

“۵

PN16

۵/۵۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه دریچه ای وگ ایران (بی همتا)

“۶

PN16

۶/۷۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه دریچه ای وگ ایران (بی همتا)

“۸

PN16

۱۱/۰۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه دریچه ای وگ ایران (بی همتا)

“۱۰

PN16

۱۶/۵۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه دریچه ای وگ ایران (بی همتا)

“۱۲

PN16

۲۱/۰۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه دریچه ای وگ ایران (بی همتا)

“۱۴

PN16

۳۳/۰۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه دریچه ای وگ ایران (بی همتا)

“۱۶

PN16

۳۹/۵۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران(بی همتا)

“۱/۲

PN16

۱/۴۵۰/۰۰۰

شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران(بی همتا)

“۳/۴

PN16

۱/۴۵۰/۰۰۰

شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران(بی همتا)

“۱

PN16

۱/۷۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران(بی همتا)

“۱٫۱/۴

PN16

۱/۹۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران(بی همتا)

“۱٫۱/۲

PN16

۲/۳۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران(بی همتا)

“۲

PN16

۲/۷۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران(بی همتا)

“۲٫۱/۲

PN16

۳/۵۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران(بی همتا)

“۳

PN16

۴/۲۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران(بی همتا)

“۴

PN16

۴/۹۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران(بی همتا)

“۵

PN16

۸/۰۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران(بی همتا)

“۶

PN16

۱۱/۵۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران(بی همتا)

“۸

PN16

۱۹/۰۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران(بی همتا)

“۱۰

PN16

۳۰/۰۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران(بی همتا)

“۱۲

PN16

۳۸/۵۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران(بی همتا)

“۱۴

PN16

۶۵/۰۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران(بی همتا)

“۱۶

PN16

۷۵/۰۰۰/۰۰۰

شیریکطرفه ویفری دریچه برنجی وگ ایران(بی همتا)

“۸

PN16

۷/۹۰۰/۰۰۰

شیریکطرفه ویفری دریچه برنجی وگ ایران(بی همتا)

“۱۰

PN16

۹/۹۰۰/۰۰۰

شیریکطرفه ویفری دریچه برنجی وگ ایران(بی همتا)

“۱۲

PN16

۱۲/۰۰۰/۰۰۰

شیریکطرفه ویفری دریچه برنجی وگ ایران(بی همتا)

“۱۴

PN16

۱۴/۰۰۰/۰۰۰

شیریکطرفه ویفری دریچه برنجی وگ ایران(بی همتا)

“۱۶

PN16

۱۶/۰۰۰/۰۰۰

شیریکطرفه ویفری دریچه برنجی وگ ایران(بی همتا)

“۱۸

PN16

۱۷/۰۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران (بی همتا)

“۲

PN16

۲/۳۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران (بی همتا)

“۲٫۱/۲

PN16

۳/۳۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران (بی همتا)

“۳

PN16

۳/۹۵۰/۰۰۰

شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران (بی همتا)

“۴

PN16

۴/۵۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران (بی همتا)

“۵

PN16

۶/۶۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران (بی همتا)

“۶

PN16

۸/۰۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران (بی همتا)

“۸

PN16

۱۳/۲۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران (بی همتا)

“۱۰

PN16

۱۹/۸۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران (بی همتا)

“۱۲

PN16

۲۵/۰۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران (بی همتا)

“۱۴

PN16

۳۹/۵۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران (بی همتا)

“۱۶

PN16

۴۷/۵۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه فنردار وگ ایران (بی همتا)

“۲

PN16

۲/۳۰۰/۰۰۰
شیر یکطرفه فنردار وگ ایران (بی همتا)

“۲٫۱/۲

PN16

۳/۳۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه فنردار وگ ایران (بی همتا)

“۳

PN16

۳/۹۵۰/۰۰۰

شیر یکطرفه فنردار وگ ایران (بی همتا)

“۴

PN16

۴/۵۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه فنردار وگ ایران (بی همتا)

“۵

PN16

۶/۶۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه فنردار وگ ایران (بی همتا)

“۶

PN16

۸/۰۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه فنردار وگ ایران (بی همتا)

“۸

PN16

۱۳/۲۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه فنردار وگ ایران (بی همتا)

“۱۰

PN16

۱۹/۸۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه فنردار وگ ایران (بی همتا)

“۱۲

PN16

۲۵/۰۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه فنردار وگ ایران (بی همتا)

“۱۴

PN16

۳۹/۵۰۰/۰۰۰

شیر یکطرفه فنردار وگ ایران (بی همتا)

“۱۶

PN16

۴۷/۵۰۰/۰۰۰

شیر صافی دنده ای وگ ایران (بی همتا)

“۱/۲

PN16

۳۰۰/۰۰۰

شیر صافی دنده ای وگ ایران (بی همتا)

“۳/۴

PN16

۳۰۰/۰۰۰

شیر صافی دنده ای وگ ایران (بی همتا)

“۱

PN16

۳۸۰/۰۰۰

شیر صافی دنده ای وگ ایران (بی همتا)

“۱٫۱/۴

PN16

۵۵۰/۰۰۰

شیر صافی دنده ای وگ ایران (بی همتا)

“۱٫۱/۲

PN16

۷۰۰/۰۰۰

شیر صافی دنده ای وگ ایران (بی همتا)

“۲

PN16

۹۸۰/۰۰۰

شیر صافی دنده ای وگ ایران (بی همتا)

“۲٫۱/۲

PN16

۱/۲۰۰/۰۰۰

شیر صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران(بی همتا)

“۲

PN16

۱/۶۰۰/۰۰۰

شیر صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران(بی همتا)

“۲٫۱/۲

PN16

۱/۹۵۰/۰۰۰

شیر صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران(بی همتا)

“۳

PN16

۲/۴۰۰/۰۰۰

شیر صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران(بی همتا)

“۴

PN16

۲/۹۰۰/۰۰۰

شیر صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران(بی همتا)

“۵

PN16

۴/۳۰۰/۰۰۰

شیر صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران(بی همتا)

“۶

PN16

۵/۴۰۰/۰۰۰

شیر صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران(بی همتا)

“۸

PN16

۸/۸۰۰/۰۰۰

شیر صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران(بی همتا)

“۱۰

PN16

۱۳/۵۰۰/۰۰۰

شیر صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران(بی همتا)

“۱۲

PN16

۱۶/۵۰۰/۰۰۰

شیر صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران(بی همتا)

“۱۴

PN16

۲۳/۰۰۰/۰۰۰

شیر صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران(بی همتا)

“۱۶

PN16

۲۶/۵۰۰/۰۰۰

شیر صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران(بی همتا)

“۱۸

PN16

۳۴/۰۰۰/۰۰۰

شیر صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران(بی همتا)

“۲۰

PN16

۴۰/۰۰۰/۰۰۰

شیر صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران(بی همتا)

“۲۴

PN16

۴۸/۰۰۰/۰۰۰

“۱/۲

PN16

“۳/۴

PN16

“۱

PN16

“۱٫۱/۴

PN16

“۱٫۱/۲

PN16

“۲

PN16

“۲٫۱/۲

PN16

“۳

PN16

“۴

PN16

“۵

PN16

“۶

PN16

“۸

PN16

“۱۰

PN16

“۱۲

PN16

“۱۴

PN16

“۱۶

PN16

“۱۸

PN16

“۲۰

PN16

“۲۴

PN16

“۱٫۱/۴

PN16

“۱٫۱/۲

PN16

“۲

PN16

“۲٫۱/۲

PN16

“۳

PN16

“۴

PN16

“۱/۲

PN16

“۳/۴

PN16

“۱

PN16

“۱٫۱/۴

PN16

“۱٫۱/۲

PN16

“۲

PN16

“۲٫۱/۲

PN16

“۳

PN16

“۴

PN16

“۵

PN16

“۶

PN16

“۸

PN16

“۱۰

PN16

“۱۲

PN16

“۱۴

PN16

“۱۶

PN16

“۲

PN16

“۲٫۱/۲

PN16

“۳

PN16

“۴

PN16

“۵

PN16

“۶

PN16

“۸

PN16

“۲

PN16

“۲٫۱/۲

PN16

“۳

PN16

“۴

PN16

“۵

PN16

“۶

PN16

“۸

PN16

“۱۰

PN16

“۱۲

PN16

“۱۴

PN16

“۱۶

PN16

“۲

PN16

“۳

PN16

“۴

PN16

“۲

PN16

“۳

PN16

“۴

PN16

“۶

PN16

“۸

PN16

“۲

PN16

“۳

PN16

“۴

PN16

“۶

PN16

“۸

PN16

“۳

PN16

“۴

PN16

“۳

PN16

“۴

PN16

“۶

PN16

“۲

PN10

“۲٫۱/۲

PN10

“۳

PN10

“۴

PN10

“۵

PN10

“۶

PN10

“۸

PN10

“۱۰

PN10

“۱۲

PN10

“۱۴

PN10

“۱۶

PN10

“۱۸

PN10

“۲۰

PN10

“۲۴

PN10

“۲۸

PN10

“۳۲

PN10

“۳۶

PN10

“۴۰

PN10

“۸

PN16

“۱۰

PN16

“۱۲

PN16

“۱۴

PN16

“۱۶

PN16

“۱۸

PN16

“۲۰

PN16

“۲۴

PN16

“۲۸

PN16

“۳۲

PN16

“۳۶

PN16

“۴۰

PN16

قطعه قابل پیاده کردن

0
دیدگاه‌های نوشته

Call Now Buttonتماس با ما - 02166381348