کوپلر کاروگیت

کوپلر کاروگیت کوپلر کاروگیت قطعه ای میانی است که دو سر لوله های کاروگیت را به یکدیگر مرتط میسازد و به وسیله یک واشر میانی عمل آببندی را انجام میدهد . این رابطها در...