قیمت نوار تیپ و نوار تیپ پلاک دار کشاورزی

نوار آبیاری یا نوار تیپ کشاورزی (فروش و قیمت روز نوار تیپ در ابعاد ۱۰ سانتی ,۲۰ سانتی ,۳۰ سانتی به صورت درز از بقل و درز از وسط و پلاکدار )    ارائه کننده...