مقاوم سازی لوله های کاروگیت در ترانشه

مقاوم سازی لوله های کاروگیت در ترانشه نصب لوله های کاروگیت در ترانشه، نیازمند رعایت تمام موارد مندرج در استاندارد جهانی و ملی و همچنین نیازمند مصالح و برنامه ریزی ویژه برای اجرای پروژه...