منبع انبساط

منبع انبساط آب موجود در چرخه سیستم گرمایشی و سرمایشی ساختمانها بعد از گرم شدن در این چرخه در دیگها با منابع انبساط منبسط شده و حجم آن افزایش میابد برای جلوگیری از خروج...