لوله اسپیرال کاروگیت ۸۰۰

      لوله های اسپیرال کاروگیت۸۰۰ از انواع لوله های کاروگیت میباشند که ظاهرشان مانند لوله کاروگیت میباشد اما در تولید این لوله هااز روش مارپیچ و یا اسپیرال کاروگیت استفاده شده است....