فشار حلقوی در لوله های کاروگیت چیست؟

فشار حلقوی در لوله های کاروگیت چیست ؟ فشار حلقوی لوله کاروگیت یا مقاومت حلقوی لوله، پارامتری است که بیان می کند لوله های پلی اتیلن کاروگیت تا چه حد در برابر فشارهای خارجی...