آزمونهای استاندارد لوله پلی اتیلن

آزمونهای استاندارد لوله پلی اتیلن پلی اتیلن  (PE)یک پلیمر پیچیده است، با ویژگی‌هایی که می‌توانند بنحوی مطلوب بهینه شوند. چنین اصلاحاتی بوسیله‌ی نوع کاتالیزور، شرایط پلیمریزاسیون و مقدار استفاده co-monomer (مونومری به غیر از...