سه شنبه, ۲۲ آبان , ۱۳۹۷

لیست قیمت فاراب (منا)


لیست قیمت فاراب (منا)

farab

ردیف

     لیست قیمت شیر آلات چدنی فاراب کلیه اقلام دارای تخفیف میباشند

سایز (اینچ) قیمت (ریال)
۱  شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10  ۲ اینچ  ۳/۲۴۰/۰۰۰
۲  شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10  ۲۱/۲ اینچ  ۳/۶۰۰/۰۰۰
۳  شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10  ۳ اینچ  ۴/۳۲۰/۰۰۰
۴  شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10  ۴ اینچ  ۴/۹۶۰/۰۰۰
۵  شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10  ۵ اینچ  ۶/۹۰۰/۰۰۰
۶  شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10  ۶ اینچ  ۸/۱۶۰/۰۰۰
۷  شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10  ۸ اینچ  ۱۲/۹۲۰/۰۰۰
۸  شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10  ۱۰ اینچ  ۲۰/۴۰۰/۰۰۰
۹  شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10  ۱۲ اینچ  ۲۸/۵۶۰/۰۰۰
۱۰  شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10  ۱۶ اینچ  ۵۱/۴۸۰/۰۰۰
۱۱  شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10  ۲ اینچ  ۲/۸۲۰/۰۰۰
۱۲  شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10  ۲۱/۲ اینچ  ۳/۱۷۰/۰۰۰
۱۳  شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10  ۳ اینچ  ۳/۷۴۰/۰۰۰
۱۴  شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10  ۴ اینچ  ۴/۳۳۰/۰۰۰
۱۵  شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10  ۵ اینچ  ۶/۰۴۰/۰۰۰
۱۶  شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10  ۶ اینچ  ۷/۱۳۰/۰۰۰
ردیف شرح کالا سایز (اینچ) قیمت (ریال)
۱   شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10  ۸ اینچ ۱۱/۲۷۰/۰۰۰
۲  شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10  ۱۰ اینچ ۱۷/۹۴۰/۰۰۰
۳  شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10  ۱۲ اینچ ۲۴/۹۶۰/۰۰۰
۴  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10  ۲ اینچ ۲/۴۸۰/۰۰۰
۵  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10  ۲۱/۲ اینچ ۳/۰۰۰/۰۰۰
۶  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10 ۳ اینچ ۳/۷۸۰/۰۰۰
۷  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10 ۴ اینچ ۴/۳۸۰/۰۰۰
۸  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10 ۵ اینچ ۵/۸۲۰/۰۰۰
۹  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10 ۶ اینچ ۷/۴۸۰/۰۰۰
۱۰  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10 ۸ اینچ ۱۱/۳۳۰/۰۰۰
۱۱  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10 ۱۰ اینچ ۱۷/۰۲۰/۰۰۰
۱۲  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10 ۱۲ اینچ ۲۴/۱۵۰/۰۰۰
۱۳  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4 ۲ اینچ ۳/۲۴۰/۰۰۰
۱۴  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4 ۲۱/۲ اینچ ۳/۶۰۰/۰۰۰
۱۵  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4 ۳ اینچ ۴/۳۵۰/۰۰۰
۱۶  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4 ۴ اینچ ۴/۹۹۰/۰۰۰
ردیف شرح کالا سایز (اینچ) قیمت (ریال)
۱  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4 ۵ اینچ ۶/۹۵۰/۰۰۰
۲  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4 ۶ اینچ ۸/۲۰۰/۰۰۰
۳  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4 ۸ اینچ ۱۲/۹۵۰/۰۰۰
۴  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4 ۱۰ اینچ ۲۰/۵۰۰/۰۰۰
۵  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4 ۱۲ اینچ ۲۸/۶۵۰/۰۰۰
۶  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5 ۲ اینچ ۳/۹۲۰/۰۰۰
۷  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5 ۲۱/۲ اینچ ۴/۶۱۰/۰۰۰
۸  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5 ۳ اینچ ۶/۲۷۰/۰۰۰
۹  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5 ۴ اینچ ۸/۶۳۰/۰۰۰
۱۰  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5 ۵ اینچ ۱۰/۱۲۰/۰۰۰
۱۱  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5 ۶ اینچ ۱۲/۶۵۰/۰۰۰
۱۲  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5 ۸ اینچ ۱۹/۳۸۰/۰۰۰
۱۳  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5 ۱۰ اینچ ۲۹/۴۸۰/۰۰۰
۱۴  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5 ۱۲ اینچ ۴۳/۴۵۰/۰۰۰
۱۵  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5 ۱۴ اینچ ۵۱/۴۸۰/۰۰۰
۱۶ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5 ۲ اینچ ۴/۳۲۰/۰۰۰
ردیف شرح کالا سایز (اینچ) قیمت (ریال)
۱  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5  ۲۱/۲ اینچ  ۵/۰۸۰/۰۰۰
۲  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5  ۳ اینچ  ۶/۹۰۰/۰۰۰
۳  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5  ۴ اینچ  ۹/۵۰۰/۰۰۰
۴  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5  ۵ اینچ  ۱۱/۱۴۰/۰۰۰
۵  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5  ۶ اینچ  ۱۳/۹۲۰/۰۰۰
۶  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5  ۸ اینچ ۲۱/۳۲۰/۰۰۰
۷  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5  ۱۰ اینچ ۳۲/۴۳۰/۰۰۰
۸  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5  ۱۲ اینچ ۴۷/۸۰۰/۰۰۰
۹  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5  ۱۴ اینچ ۵۹/۵۰۰/۰۰۰
۱۰  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4  ۲ اینچ  ۲/۴۸۰/۰۰۰
۱۱  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4 ۲۱/۲ اینچ  ۳/۰۰۰/۰۰۰
۱۲ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4  ۳ اینچ  ۳/۷۸۰/۰۰۰
۱۳  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4 ۴ اینچ  ۴/۳۸۰/۰۰۰
۱۴   شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4  ۵ اینچ  ۵/۸۲۰/۰۰۰
۱۵   شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4  ۶ اینچ  ۷/۴۸۰/۰۰۰
۱۶   شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4  ۸ انچ  ۱۱/۳۳۰/۰۰۰
ردیف شرح کالا سایز (اینچ) قیمت (ریال)
۱   شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4  ۱۰ اینچ  ۱۷/۰۲۰/۰۰۰
۲   شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4  ۱۲ ینچ  ۲۴/۱۵۰/۰۰۰
۳ شیر پروانه ای ویفری فاراب PN16  ۲ اینچ  ۱/۲۴۰/۰۰۰
۴ شیر پروانه ای ویفری فاراب PN16  ۲۱/۲ اینچ  ۱/۴۹۰/۰۰۰
۵  شیر پروانه ای ویفری فاراب PN16  ۳ اینچ  ۱/۷۲۰/۰۰۰
۶  شیر پروانه ای ویفری فاراب PN16  ۴ اینچ  ۲/۰۵۰/۰۰۰
۷  شیر پروانه ای ویفری فاراب PN16  ۵ اینچ  ۲/۵۷۰/۰۰۰
۸ شیر پروانه ای ویفری فاراب PN16  ۶ اینچ  ۳/۳۲۰/۰۰۰
۹ شیر پروانه ای ویفری فاراب  PN16  ۸ اینچ  ۴/۸۵۰/۰۰۰
۱۰  شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فاراب PN16  ۲ اینچ  ۲/۵۸۰/۰۰۰
۱۱  شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فاراب PN16  ۲۱/۲ اینچ  ۲/۸۰۰/۰۰۰
۱۲  شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فاراب PN16  ۳ اینچ  ۳/۰۰۰/۰۰۰
۱۳   شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فاراب PN16  ۴ اینچ  ۳/۴۵۰/۰۰۰
۱۴   شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فاراب PN16  ۵ اینچ  ۴/۱۴۰/۰۰۰
۱۵   شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فاراب PN16  ۶ اینچ  ۵/۴۰۰/۰۰۰
۱۶   شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فاراب PN16  ۸ اینچ  ۷/۲۷۰/۰۰۰
ردیف شرح کالا سایز (اینچ) قیمت (ریال)
۱   شیر پروانه ای لاگ فاراب PN16  ۲ اینچ  ۱/۶۰۰/۰۰۰
۲   شیر پروانه ای لاگ فاراب PN16  ۲۱/۲ اینچ  ۱/۹۴۰/۰۰۰
۳ شیر پروانه ای لاگ فاراب PN16  ۳ اینچ  ۲/۱۳۰/۰۰۰
۴  شیرپروانه ای لاگ فاراب PN16  ۴ اینچ  ۲/۶۳۰/۰۰۰
۵ شیر پروانه ای لاگ فاراب PN16  ۵ اینچ  ۳/۰۰۰/۰۰۰
۶ شیر پروانه ای لاگ فاراب PN16  ۶ اینچ  ۳/۸۸۰/۰۰۰
۷  شیر پروانه ای لاگ فاراب PN16  ۸ اینچ  ۵/۷۳۰/۰۰۰
۸  شیر فلکه سوزنی(سوپاپی) چدنی فاراب ۱۱/۴ اینچ  ۲/۴۲۰/۰۰۰
۹  شیر فلکه سوزنی(سوپاپی) چدنی فاراب ۱۱/۲ اینچ  ۲/۸۸۰/۰۰۰
۱۰  شیر فلکه سوزنی(سوپاپی)چدنی فاراب ۲ اینچ  ۳/۵۷۰/۰۰۰
۱۱  شیر فلکه سوزنی (سوپاپی)چدنی فاراب  ۲۱/۲ اینچ  ۴/۶۸۰/۰۰۰
۱۲  شیر فلکه سوزنی (سوپاپی)چدنی فاراب  ۳ اینچ  ۵/۲۸۰/۰۰۰
۱۳  شیر فلکه سوزنی(سوپاپی)چدنی فاراب  ۴ اینچ  ۶/۷۸۰/۰۰۰
۱۴  شیر فلکه سوزنی (سوپاپی)چدنی فاراب  ۵ اینچ  ۹/۵۵۰/۰۰۰
۱۵  شیر فلکه سوزنی (سوپاپی)چدنی فاراب  ۶ اینچ  ۱۳/۰۹۰/۰۰۰
۱۶  شیر فلکه سوزنی (سوپاپی)چدنی فاراب  ۸ اینچ  ۲۱/۲۸۰/۰۰۰
ردیف  شیر فلکه سوزنی (سوپاپی)چدنی فاراب ۱۰ اینچ  ۳۲/۹۵۰/۰۰۰
۱ شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب  ۲ اینچ  ۲/۳۷۰/۰۰۰
۲  شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب  ۲۱/۲ اینچ  ۲/۹۰۰/۰۰۰
۳  شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب  ۳ اینچ  ۳/۶۲۰/۰۰۰
۴  شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب  ۴ اینچ  ۴/۲۴۰/۰۰۰
۵  شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب  ۵ اینچ  ۵/۹۰۰/۰۰۰
۶  شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب  ۶ اینچ  ۷/۵۵۰/۰۰۰
۷  شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب  ۸ اینچ  ۱۲/۴۲۰/۰۰۰
۸  شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب  ۱۰ اینچ  ۱۹/۵۲۰/۰۰۰
۹  شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب  ۱۲ اینچ  ۲۵/۳۰۰/۰۰۰
۱۰  شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب  ۱۲ اینچ  ۲۸/۲۹۰/۰۰۰
۱۱  شیر یکطرفه زبانه لاستیکی فاراب  ۲ اینچ  ۲/۰۲۰/۰۰۰
۱۲  شیر یکطرفه زبانه لاستیکی فاراب  ۲۱/۲ اینچ  ۲/۴۷۰/۰۰۰
۱۳  شیر یکطرفه زبانه لاستیکی فاراب ۳ اینچ  ۳/۰۸۰/۰۰۰
۱۴  شیر یکطرفه زبانه لاستیکی فاراب  ۴ اینچ  ۳/۶۱۰/۰۰۰
۱۵  شیر یکطرفه زبانه لاستیکی فاراب  ۵ اینچ  ۵/۰۲۰/۰۰۰
۱۶  شیر یکطرفه زبانه لاستیکی فاراب  ۶ اینچ  ۶/۴۲۰/۰۰۰
ردیف شیر یکطرفه زبانه لاستیکی فاراب ۸ اینچ ۱۰/۵۶۰/۰۰۰
۱ شیر صافی چدنی فاراب ۲ اینچ  ۱/۹۹۰/۰۰۰
۲  شیر صافی چدنی فاراب  ۲۱/۲ اینچ  ۲/۲۵۰/۰۰۰
۳  شیر صافی چدنی فاراب  ۳ اینچ  ۲/۷۱۰/۰۰۰
۴  شیر صافی چدنی فاراب  ۴ اینچ  ۳/۴۰۰/۰۰۰
۵  شیر صافی چدنی فاراب  ۵ اینچ  ۴/۷۸۰/۰۰۰
۶  شیر صافی چدنی فاراب  ۶ اینچ  ۵/۹۸۰/۰۰۰
۷  شیر صافی چدنی فاراب  ۸ اینچ  ۱۰/۳۰۰/۰۰۰
۸  شیر صافی چدنی فاراب  ۱۰ اینچ  ۱۴/۹۰۰/۰۰۰
۹  شیر صافی چدنی فاراب  ۱۲ اینچ  ۲۰/۵۹۰/۰۰۰
۱۰  شیر صافی چدنی فاراب  ۱۴ اینچ  ۳۱/۰۵۰/۰۰۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
ردیف شرح کالا سایز (اینچ) قیمت (ریال)
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
ردیف شرح کالا سایز (اینچ) قیمت (ریال)
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
ردیف شرح کالا سایز (اینچ) قیمت (ریال)
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر

تمامی حقوق برای پایپ مارکت محفوظ است