سه شنبه, ۶ آذر , ۱۳۹۷

لیست قیمت فاراب (منا)


لیست قیمت فاراب (منا)

farab

ردیف

     لیست قیمت شیر آلات چدنی فاراب کلیه اقلام دارای تخفیف میباشند

سایز (اینچ)قیمت (ریال)
۱ شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10 ۲ اینچ ۳/۲۴۰/۰۰۰
۲ شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10 ۲۱/۲ اینچ ۳/۶۰۰/۰۰۰
۳ شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10 ۳ اینچ ۴/۳۲۰/۰۰۰
۴ شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10 ۴ اینچ ۴/۹۶۰/۰۰۰
۵ شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10 ۵ اینچ ۶/۹۰۰/۰۰۰
۶ شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10 ۶ اینچ ۸/۱۶۰/۰۰۰
۷ شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10 ۸ اینچ ۱۲/۹۲۰/۰۰۰
۸ شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10 ۱۰ اینچ ۲۰/۴۰۰/۰۰۰
۹ شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10 ۱۲ اینچ ۲۸/۵۶۰/۰۰۰
۱۰ شیر فلکه کشویی فاراب گرافیتی PN10 ۱۶ اینچ ۵۱/۴۸۰/۰۰۰
۱۱ شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10 ۲ اینچ ۲/۸۲۰/۰۰۰
۱۲ شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10 ۲۱/۲ اینچ ۳/۱۷۰/۰۰۰
۱۳ شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10 ۳ اینچ ۳/۷۴۰/۰۰۰
۱۴ شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10 ۴ اینچ ۴/۳۳۰/۰۰۰
۱۵ شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10 ۵ اینچ ۶/۰۴۰/۰۰۰
۱۶ شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10 ۶ اینچ ۷/۱۳۰/۰۰۰
ردیفشرح کالاسایز (اینچ)قیمت (ریال)
۱  شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10 ۸ اینچ۱۱/۲۷۰/۰۰۰
۲ شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10 ۱۰ اینچ۱۷/۹۴۰/۰۰۰
۳ شیر فلکه کشویی فاراب اورینگی PN10 ۱۲ اینچ۲۴/۹۶۰/۰۰۰
۴ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10 ۲ اینچ۲/۴۸۰/۰۰۰
۵ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10 ۲۱/۲ اینچ۳/۰۰۰/۰۰۰
۶ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10۳ اینچ۳/۷۸۰/۰۰۰
۷ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10۴ اینچ۴/۳۸۰/۰۰۰
۸ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10۵ اینچ۵/۸۲۰/۰۰۰
۹ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10۶ اینچ۷/۴۸۰/۰۰۰
۱۰ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10۸ اینچ۱۱/۳۳۰/۰۰۰
۱۱ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10۱۰ اینچ۱۷/۰۲۰/۰۰۰
۱۲ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی  PN10۱۲ اینچ۲۴/۱۵۰/۰۰۰
۱۳ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4۲ اینچ۳/۲۴۰/۰۰۰
۱۴ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4۲۱/۲ اینچ۳/۶۰۰/۰۰۰
۱۵ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4۳ اینچ۴/۳۵۰/۰۰۰
۱۶ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4۴ اینچ۴/۹۹۰/۰۰۰
ردیفشرح کالاسایز (اینچ)قیمت (ریال)
۱ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4۵ اینچ۶/۹۵۰/۰۰۰
۲ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4۶ اینچ۸/۲۰۰/۰۰۰
۳ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4۸ اینچ۱۲/۹۵۰/۰۰۰
۴ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4۱۰ اینچ۲۰/۵۰۰/۰۰۰
۵ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F4۱۲ اینچ۲۸/۶۵۰/۰۰۰
۶ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5۲ اینچ۳/۹۲۰/۰۰۰
۷ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5۲۱/۲ اینچ۴/۶۱۰/۰۰۰
۸ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5۳ اینچ۶/۲۷۰/۰۰۰
۹ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5۴ اینچ۸/۶۳۰/۰۰۰
۱۰ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5۵ اینچ۱۰/۱۲۰/۰۰۰
۱۱ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5۶ اینچ۱۲/۶۵۰/۰۰۰
۱۲ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5۸ اینچ۱۹/۳۸۰/۰۰۰
۱۳ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5۱۰ اینچ۲۹/۴۸۰/۰۰۰
۱۴ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5۱۲ اینچ۴۳/۴۵۰/۰۰۰
۱۵ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه برنزی PN16-F5۱۴ اینچ۵۱/۴۸۰/۰۰۰
۱۶شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5۲ اینچ۴/۳۲۰/۰۰۰
ردیفشرح کالاسایز (اینچ)قیمت (ریال)
۱ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5 ۲۱/۲ اینچ ۵/۰۸۰/۰۰۰
۲ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5 ۳ اینچ ۶/۹۰۰/۰۰۰
۳ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5 ۴ اینچ ۹/۵۰۰/۰۰۰
۴ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5 ۵ اینچ ۱۱/۱۴۰/۰۰۰
۵ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5 ۶ اینچ ۱۳/۹۲۰/۰۰۰
۶ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5 ۸ اینچ۲۱/۳۲۰/۰۰۰
۷ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5 ۱۰ اینچ۳۲/۴۳۰/۰۰۰
۸ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5 ۱۲ اینچ۴۷/۸۰۰/۰۰۰
۹ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه استیل PN16-F5 ۱۴ اینچ۵۹/۵۰۰/۰۰۰
۱۰ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4 ۲ اینچ ۲/۴۸۰/۰۰۰
۱۱ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4۲۱/۲ اینچ ۳/۰۰۰/۰۰۰
۱۲شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4 ۳ اینچ ۳/۷۸۰/۰۰۰
۱۳ شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4۴ اینچ ۴/۳۸۰/۰۰۰
۱۴  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4 ۵ اینچ ۵/۸۲۰/۰۰۰
۱۵  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4 ۶ اینچ ۷/۴۸۰/۰۰۰
۱۶  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4 ۸ انچ ۱۱/۳۳۰/۰۰۰
ردیفشرح کالاسایز (اینچ)قیمت (ریال)
۱  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4 ۱۰ اینچ ۱۷/۰۲۰/۰۰۰
۲  شیر فلکه کشویی فاراب زبانه لاستیکی PN16-F4 ۱۲ ینچ ۲۴/۱۵۰/۰۰۰
۳شیر پروانه ای ویفری فاراب PN16 ۲ اینچ ۱/۲۴۰/۰۰۰
۴شیر پروانه ای ویفری فاراب PN16 ۲۱/۲ اینچ ۱/۴۹۰/۰۰۰
۵ شیر پروانه ای ویفری فاراب PN16 ۳ اینچ ۱/۷۲۰/۰۰۰
۶ شیر پروانه ای ویفری فاراب PN16 ۴ اینچ ۲/۰۵۰/۰۰۰
۷ شیر پروانه ای ویفری فاراب PN16 ۵ اینچ ۲/۵۷۰/۰۰۰
۸شیر پروانه ای ویفری فاراب PN16 ۶ اینچ ۳/۳۲۰/۰۰۰
۹شیر پروانه ای ویفری فاراب  PN16 ۸ اینچ ۴/۸۵۰/۰۰۰
۱۰ شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فاراب PN16 ۲ اینچ ۲/۵۸۰/۰۰۰
۱۱ شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فاراب PN16 ۲۱/۲ اینچ ۲/۸۰۰/۰۰۰
۱۲ شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فاراب PN16 ۳ اینچ ۳/۰۰۰/۰۰۰
۱۳  شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فاراب PN16 ۴ اینچ ۳/۴۵۰/۰۰۰
۱۴  شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فاراب PN16 ۵ اینچ ۴/۱۴۰/۰۰۰
۱۵  شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فاراب PN16 ۶ اینچ ۵/۴۰۰/۰۰۰
۱۶  شیر پروانه ای ویفری گیربکسدار فاراب PN16 ۸ اینچ ۷/۲۷۰/۰۰۰
ردیفشرح کالاسایز (اینچ)قیمت (ریال)
۱  شیر پروانه ای لاگ فاراب PN16 ۲ اینچ ۱/۶۰۰/۰۰۰
۲  شیر پروانه ای لاگ فاراب PN16 ۲۱/۲ اینچ ۱/۹۴۰/۰۰۰
۳شیر پروانه ای لاگ فاراب PN16 ۳ اینچ ۲/۱۳۰/۰۰۰
۴ شیرپروانه ای لاگ فاراب PN16 ۴ اینچ ۲/۶۳۰/۰۰۰
۵شیر پروانه ای لاگ فاراب PN16 ۵ اینچ ۳/۰۰۰/۰۰۰
۶شیر پروانه ای لاگ فاراب PN16 ۶ اینچ ۳/۸۸۰/۰۰۰
۷ شیر پروانه ای لاگ فاراب PN16 ۸ اینچ ۵/۷۳۰/۰۰۰
۸ شیر فلکه سوزنی(سوپاپی) چدنی فاراب۱۱/۴ اینچ ۲/۴۲۰/۰۰۰
۹ شیر فلکه سوزنی(سوپاپی) چدنی فاراب۱۱/۲ اینچ ۲/۸۸۰/۰۰۰
۱۰ شیر فلکه سوزنی(سوپاپی)چدنی فاراب۲ اینچ ۳/۵۷۰/۰۰۰
۱۱ شیر فلکه سوزنی (سوپاپی)چدنی فاراب ۲۱/۲ اینچ ۴/۶۸۰/۰۰۰
۱۲ شیر فلکه سوزنی (سوپاپی)چدنی فاراب ۳ اینچ ۵/۲۸۰/۰۰۰
۱۳ شیر فلکه سوزنی(سوپاپی)چدنی فاراب ۴ اینچ ۶/۷۸۰/۰۰۰
۱۴ شیر فلکه سوزنی (سوپاپی)چدنی فاراب ۵ اینچ ۹/۵۵۰/۰۰۰
۱۵ شیر فلکه سوزنی (سوپاپی)چدنی فاراب ۶ اینچ ۱۳/۰۹۰/۰۰۰
۱۶ شیر فلکه سوزنی (سوپاپی)چدنی فاراب ۸ اینچ ۲۱/۲۸۰/۰۰۰
ردیف شیر فلکه سوزنی (سوپاپی)چدنی فاراب۱۰ اینچ ۳۲/۹۵۰/۰۰۰
۱شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب ۲ اینچ ۲/۳۷۰/۰۰۰
۲ شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب ۲۱/۲ اینچ ۲/۹۰۰/۰۰۰
۳ شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب ۳ اینچ ۳/۶۲۰/۰۰۰
۴ شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب ۴ اینچ ۴/۲۴۰/۰۰۰
۵ شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب ۵ اینچ ۵/۹۰۰/۰۰۰
۶ شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب ۶ اینچ ۷/۵۵۰/۰۰۰
۷ شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب ۸ اینچ ۱۲/۴۲۰/۰۰۰
۸ شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب ۱۰ اینچ ۱۹/۵۲۰/۰۰۰
۹ شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب ۱۲ اینچ ۲۵/۳۰۰/۰۰۰
۱۰ شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب ۱۲ اینچ ۲۸/۲۹۰/۰۰۰
۱۱ شیر یکطرفه زبانه لاستیکی فاراب ۲ اینچ ۲/۰۲۰/۰۰۰
۱۲ شیر یکطرفه زبانه لاستیکی فاراب ۲۱/۲ اینچ ۲/۴۷۰/۰۰۰
۱۳ شیر یکطرفه زبانه لاستیکی فاراب۳ اینچ ۳/۰۸۰/۰۰۰
۱۴ شیر یکطرفه زبانه لاستیکی فاراب ۴ اینچ ۳/۶۱۰/۰۰۰
۱۵ شیر یکطرفه زبانه لاستیکی فاراب ۵ اینچ ۵/۰۲۰/۰۰۰
۱۶ شیر یکطرفه زبانه لاستیکی فاراب ۶ اینچ ۶/۴۲۰/۰۰۰
ردیفشیر یکطرفه زبانه لاستیکی فاراب۸ اینچ۱۰/۵۶۰/۰۰۰
۱شیر صافی چدنی فاراب۲ اینچ ۱/۹۹۰/۰۰۰
۲ شیر صافی چدنی فاراب ۲۱/۲ اینچ ۲/۲۵۰/۰۰۰
۳ شیر صافی چدنی فاراب ۳ اینچ ۲/۷۱۰/۰۰۰
۴ شیر صافی چدنی فاراب ۴ اینچ ۳/۴۰۰/۰۰۰
۵ شیر صافی چدنی فاراب ۵ اینچ ۴/۷۸۰/۰۰۰
۶ شیر صافی چدنی فاراب ۶ اینچ ۵/۹۸۰/۰۰۰
۷ شیر صافی چدنی فاراب ۸ اینچ ۱۰/۳۰۰/۰۰۰
۸ شیر صافی چدنی فاراب ۱۰ اینچ ۱۴/۹۰۰/۰۰۰
۹ شیر صافی چدنی فاراب ۱۲ اینچ ۲۰/۵۹۰/۰۰۰
۱۰ شیر صافی چدنی فاراب ۱۴ اینچ ۳۱/۰۵۰/۰۰۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
ردیفشرح کالاسایز (اینچ)قیمت (ریال)
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
ردیفشرح کالاسایز (اینچ)قیمت (ریال)
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
ردیفشرح کالاسایز (اینچ)قیمت (ریال)
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر

تمامی حقوق برای پایپ مارکت محفوظ است